Biuro rachunkowe – czym się zajmuje?

Biuro rachunkowe to dział każdej organizacji, który prowadzi ewidencję pieniędzy, a także innych aktywów i pasywów. Biuro rachunkowe wykonuje również analizy finansowe firmy i przygotowuje raporty dla akcjonariuszy i innych interesariuszy.

Biuro rachunkowe jest zwykle częścią działu finansowego organizacji, ale może być również oddzielną jednostką w organizacji, która ma wiele działów. W dużych firmach może istnieć kilka biur rachunkowych w ramach jednego działu lub dywizji.

Poniżej przedstawiono kilka typowych funkcji wykonywanych przez biuro rachunkowe:

Sprawozdawczość finansowa 

Biura rachunkowe regularnie przygotowują sprawozdania finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Sprawozdania te dostarczają informacji o kondycji finansowej firmy jej interesariuszom. Mogą być również wykorzystywane do analizy trendów rentowności w czasie lub porównywania wyników w różnych okresach.

Zobowiązania/należności

Konto do zapłaty to kwota należna za towary lub usługi zakupione od dostawców lub sprzedawców na warunkach kredytowych. Konto należności to kwota należna od klientów, którzy już zapłacili za produkty lub usługi, które otrzymali z góry, ale którzy jeszcze nie zapłacili swoich rachunków. Biura rachunkowe ściśle współpracują z pracownikami odpowiedzialnymi za zobowiązania (którzy zarządzają przychodzącymi fakturami) i pracownikami odpowiedzialnymi za należności (którzy zarządzają wychodzącymi fakturami).

Jeśli chcesz skorzystać z usług tego typu, to sprawdź stronę: http://www.biuro-libro.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *